Uỷ Ban Nhân Dân xã Vinh Hưng,huyên Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Là trụ sở Hội Đồng Nhân Dân của xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế